รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

open-house2015

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการภาคภาษาองักฤษฉบับย่อ (Mini English Program)
ปี การศึกษา 2559

ตามที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้สอบวัดความรู้นักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Mini English Program) ปี การศึกษา2559 โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 1 มีสิทธ์ิได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 – ม.3) ตามรายชื่อดังน้ี

เด็กชายวิชยุตม์ งามสิทธิพงศ์

เด็กหญิงรุจิรา ธิติประเสริฐ

มอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

โครงการภาคภาษาอังกฤษ ( English Program)

โครงการภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Mini English Program)

ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว และประชุมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.
นักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัว ในวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ ใดๆมิได้

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *