📣 ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนและรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน EP/MEP ปีการศึกษา 2563 👨‍🏫👩‍🏫

ให้นักเรียนปฏิบัติก่อนเข้าเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ ตามรายละเอียด ดังนี้

1.ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและจดรหัสประจำตัว 5 หลักของตนเอง

2.ตรวจสอบรหัสผ่านสำหรับเข้าอีเมล์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงผ่านทางอีเมล์ที่นักเรียนแจ้งโรงเรียนไว้ในวันสมัครเรียน

3.ล็อคอินเข้าอีเมล์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตามขั้นตอนใน VDO ==> https://youtu.be/7bkoHdlE3Lk

4.เมื่อเข้าสู่อีเมล์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงสำเร็จแล้ว ให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom ปรับพื้นฐานออนไลน์ (ใช้ @nairong.ac.th เท่านั้น) ซึ่งโรงเรียนได้เชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว(ตรวจสอบได้ที่กล่องจดหมายบนอีเมล์ของนักเรียน) โดยศึกษาจาก VDO ==> https://youtu.be/LMoh8XlS4y0

5.ให้นักเรียนส่งงานตาม Assignment บน Google Classroom เรื่อง ทดสอบสมรรถนะการส่งอีเมล์และการเข้าเรียน Google Classroom ในระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2563

6.ให้นักเรียนเข้าเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ผ่าน Google Classroom ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 โดยให้นักเรียนเข้าเรียนตามวันและเวลาในตารางสอนปรับพื้นฐาน https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Pur91HrpoZ4vUlnoLl7NDdyz0rDPOa6ScIGKyR0Egk/edit#gid=0

หมายเหตุ:

1.นักเรียนต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ไม่น้อยกว่า 80% ของรายวิชานั้นๆ หากเข้าเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนต้องเรียนเพิ่มเติมพร้อมห้องเรียน IEP ตามกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ห้องเรียน IEP ในภายหลัง (วันและเวลารอประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้ง)

2.กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้นักเรียนเข้าเรียนพร้อมห้องเรียน IEP ตามกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ห้องเรียน IEP ในภายหลัง (วันและเวลารอประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้ง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *