📣โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและประเมินบุคคลิกภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน โครงการพิเศษ English Program และ Mini English Program ปีการศึกษา 2563 (เรียงตามเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *