📣โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (โครงการ Integrated English Program) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (โครงการ Integrated English Program) ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *