📣ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ (IEP) ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนปฏิบัติ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ล็อคอินเข้าอีเมล์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตามขั้นตอนใน VDO https://youtu.be/7bkoHdlE3Lk

2. เมื่อเข้าสู่อีเมล์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงสำเร็จแล้ว ให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom ปรับพื้นฐานออนไลน์ (ใช้ @nairong.ac.th เท่านั้น) ซึ่งโรงเรียนได้เชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว(ตรวจสอบได้ที่กล่องจดหมายบนอีเมล์ของนักเรียน) โดยศึกษาจาก VDO https://youtu.be/LMoh8XlS4y0

3. ให้นักเรียนเข้าเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ผ่าน Google Classroom ระหว่างวันที่ 15 – 27 มิถุนายน 2563 โดยให้นักเรียนเข้าเรียนตามวันและเวลาในตารางสอนปรับพื้นฐาน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NibedKF4Faen2lTueszCO3i8ngYjv5rvuVr0GOHl7Ok/edit#gid=1490714574 และเข้าเรียนผ่าน Application Meet ในห้องเรียน Google Classroom โดยศึกษาจากVDO https://youtu.be/GvQvcWLZGK8

หมายเหตุ:1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน EP / MEP ปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ได้เรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 ให้นักเรียน เรียนปรับพื้นฐานในวันและเวลาดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *