📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การแจกใบประกาศนียบัตร​ และใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *