📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง​ แนว​ปฏิบัติการ​จัดการเรียนการสอนทางไกลตามหลักสูตร​สถานศึกษา​ภายใต้สถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *