📢📢ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม NR-SST 2022 📢📢

โดย School of Science And Technology Singapore (SST) ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงได้ปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์มาเป็นปีที่ 2 โดยกิจกรรมนี้รับสมัครนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) รับจำนวนจำกัด 30 คน นักเรียนจากทั้งสองโรงเรียนจะทำกิจกรรมร่วมกัน เกี่ยวกับSustainable Development Goals–SDGs โดยมี 2 หัวข้อคือ Responsible Consumption and Production และ Climate Action รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *