🎊ขอแสดงความยินดี🎊

นางสาวดลพร คงเหมือน นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 3/6 ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดวาดภาพระดับ​ชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *