🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่สามารถทำคะแนน O-NET ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศในทุกรายวิชา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา​ 2561

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่สามารถทำคะแนน O-NET ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศในทุกรายวิชา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา ดังนี้

 1. วิชาภาษาไทย ได้คะแนนสูงสุด 90 คะแนน ได้แก่
  นางสาวณภัทร ทางแกง ม.6/4
 2. วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ได้แก่
  นางสาวพันธ์ุรวี นิธิอุทัย ม.6/2
 3. วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ได้แก่
  นายทาคุมิ บุญรัตน์คุณานนท์ ม.6/1
  นายพีระภัทร โพธิ์เรือง ม.6/1
  นายวรกมล กาญจนาภิรมย์ ม.6/3
 4. วิชาวิทยาศาสตร์​ ได้คะแนนสูงสุด 82.20 คะแนน ได้แก่
  นางสาววิรัญญา สุชาตะวัฒน์ ม.6/3
 5. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้คะแนนสูงสุด 64 คะแนน ได้แก่
  นายธนภัทร สุรินทร์รัฐ ม.6/5

😊crรูปภาพสวยๆจากครูเค้ก😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *