โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงดำเนินกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงนำโดยนายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารดำเนินกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อแจ้งการดำเนินงานและให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และพบครูที่ปรึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *