โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *