โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงติดตั้งตู้น้ำดื่มเพื่อบริการน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยด้วยระบบเซนเซอร์ ให้แก่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

เมื่อวันศุกร์ที่18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดย นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้ควบคุมดูแลช่าง ในการติดตั้งตู้น้ำดื่ม โดยได้ติดตั้ง ณ บริเวณจุดสำคัญของโรงเรียน เพื่อบริการน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยด้วยระบบเซนเซอร์ ให้แก่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *