โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาฝรั่งเศสประกอบการเรียนการสอน SMF (Sciences-Mathematics-French)กับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นายอัษดิน เจริญชาติ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวแก้ว สกุลเสริมไกรศรี นางสาวเหมสุดา คุมโสระ และนายอร่าม คนสิน ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับ Mrs. Caroline Schmitt ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส และคุณวิภา สุจินัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรม และปรึกษาหารือในการวางแผนการดำเนินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาฝรั่งเศสประกอบการเรียนการสอน SMF (Sciences-Mathematics-French) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *