โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมประชุมคอนเฟอร์เร้นส์ โครงการ SMF: Science Math French

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตัวแทนครูในโครงการ SMF: Science Math French โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประชุมคอนเฟอร์เร้นส์ร่วมกับคณะผู้ประสานงานจากสถานทูตฝรั่งเศส(ประจำประเทศไทย) สมาคมฝรั่งเศส และตัวแทนครูในโครงการจากโรงเรียนในสังกัด สพม.กท.1 เพื่อดำเนินการประสานความร่วมมือ ส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาฝรั่งเศส แก่ครูและนักเรียนควบคู่กันโดยทางสถานทูตฝรั่งเศส(ประจำประเทศไทย) เป็นผู้สนับสนุนทุนการฝึกอบรมด้านภาษาฝรั่งเศสให้แก่ครูในโครงการ SMF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *