โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และ นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรม ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ (รุ่นที่ 1) ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *