โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ทัศนประวัติศาสตร์อยุธยา” ประจำปี ๒๕๖๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *