โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุม หัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมหัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) ให้แก่ครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยม    วัดนายโรง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *