โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ ทางกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และประเมินผลสุขภาพร่างกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *