โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *