โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และจัดกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่อง Positive School Climate and Growth mindset

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และจัดกิจกรรม การอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่อง Positive School Climate and Growth mindset  ให้แก่ครูและ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *