โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา แด่วัดนายโรง และวัดบางบำหรุ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้อยู่ตลอดไปและเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีแก่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  Click-หล่อเทียน, Click-แห่เทียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *