โรงเรียนมัธยมนายโรงได้มีการจัดพิธีประดับเข็มให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *