โครงการ School Experience and Study Tour Program

australian

โครงการ School Experience and Study Tour Program
เป็นโครงการระยะสั้น 4-6 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสการใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนชาวออสซี่
ในโรงเรียนรัฐบาลของออสเตรเลียตอนใต้ พร้อมทั้งทำกิจกรรมนอกห้องเรียน และทัศนศึกษาในเมือง Adelaide
เมืองที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาของ South Australia และต่างเมือง
พักกับ Host Family 1 ครอบครัวต่อนักเรียน 1 หรือ 2 คน
(ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วแต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

รายละเอียดเพิ่มเติม…..

ใบสมัคร โครงการ School Experience and Study Tour Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *