โครงการ ปิ่นเกล้า Smart Safety Zone 4.0

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจบางยี่ขัน เข้าประชาสัมพันธ์โครงการ ปิ่นเกล้า Smart Safety Zone 4.0 โครงการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แก่นักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นโครงการที่นำนวัตกรรมด้านความปลอดภัยมาใช้ มีเทคโนโลยี และความร่วมมือจากภาคประชาชนเป็นกลไกหลัก เป็นการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *