โครงการเสริมสร้างเครือข่ายครูภาษาจีนและยกระดับคุณภาพวิชาการภาษาจีน

นายอิทธิภพ ทิมวิภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพัชรี มานิชวิรุฬห์ ครูสอนภาษาจีน ได้เข้าร่วมประชุม “โครงการเสริมสร้างเครือข่ายครูภาษาจีนและยกระดับคุณภาพวิชาการภาษาจีน โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ถวายรายงานการประชุม สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมทั้งประธานห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เป็นผู้ให้โอวาทและเปิดการประชุมในการนี้ได้ทำพิธีจัดตั้ง “ชมรมครูสอนภาษาจีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ณ ห้องประชุม พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *