โครงการอบรมการทำหัวโขน

สภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด จัดโครงการอบรมการทำหัวโขน กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์งานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำหัวโขน มีจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมและอนุรักษ์งานมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

ชมคลิปวีดีโอที่ NewsNBT THAILAND และ NBT World

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *