โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงนำลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายศุภชัย แซ่ลี้ เป็นครูผู้ควบคุมดูแล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *