โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

          วัดนายโรงร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          โดยเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ลานโพธิ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 และเดินทางกลับวัดนายโรงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
          ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะแก่สามเณร ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดนายโรง ตามกำหนดการดังนี้
07.00 น.     พิธีปลงผม ณ บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
08.30 น.     จัดรูปขบวนนาคไปยังอุโบสถวัดนายโรง
09.00 น.     เริ่มพิธีบรรพชา
10.30 น.      พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองสามเณร
11.00 น.       ถวายภัตตาหารเพล
12.00 น.      ผู้ปกครอง ครู และผู้ร่วมงานทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน
****************************************************
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
วัดนายโรง หมายเลขโทรศัพท์ 02-433-9874, 02-434-9119
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1826 ต่อ 1144

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *