โครงการความร่วมมือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาในรายการ “เด็กไทยหัวใจประชาธิปไตย”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมสัมภาษณ์ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงซึ่งประกอบด้วยครูสุรีพร แจ้งสว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเด็กชายภูมิรพี อังกาบทอง ม.2/3 ภายใต้โครงการความร่วมมือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาในรายการ “เด็กไทยหัวใจประชาธิปไตย”เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30-08.00 น. โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/213357840740029

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *