แบบประเมินความพึงพอใจ “การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์”

📱แบบประเมินความพึงพอใจ “การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์” 👉http://bit.ly/nradmissions-epmep2021 หรือสแกน QR CODE ด้านล่างเพื่อทำแบบประเมิน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบประเมินครั้งนี้ โรงเรียนจะนำผลการประเมินไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป🙇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *