แนะนำบุคลากรใหม่

open-house2015

แนะนำครูบรรจุใหม่

b811cb94-4dbf-4eea-9719-5d789308ef95 Miss. Sukanya Artbumrung
(นางสาวสุกัญญา อาจบำรุง)
Major : Psychology And Guidance
(วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว)
Graduated From : Dhonburi Rajabhat Univercity
(จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)
Date Added : 14 th December 2558
(วันที่บรรจุ 14 ธันวาคม 2558)
SciencePANUWAT นายภานุวัฒน์ สงแสง
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
เอก วิทยาศาสตร์-เคมี
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Panuwat Songsang
Bachelor Degree of Education (B.Ed)
Major Science-Chemistry,
Srinakarinwirot University.
Eng Adisak Kittivorawit
Bachelor Degree of Education
(Major: Counselling Psychology, English),
Chulalongkorn University.
นาย อดิศักดิ์ กิตติวรวิทย์
ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
เอกวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
คู่ เอกวิชาภาษาอังกฤษ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *