แนวปฏิบัติโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

แนวปฏิบัติโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑. นักเรียนให้เรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom ที่บ้านนักเรียนตามตารางเรียน

๒. ข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่สอนผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom ตามตารางสอน

๓. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม ยกเว้นมีคำสั่งการเปลี่ยนแปลง

๔. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กำชับ แนะนำ และติดตามให้นักรียนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๕. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำรวจ และติดตามนักเรียนที่มีประวัติการสัมผัส และบุคคลใกล้ชิดที่ปฏิบัติงาน และ/หรือ เดินทางไปยังพื้นที่สมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) โดยครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลการเดินทางของนักเรียนที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

๖. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประวัติการสัมผัส และบุคคลใกล้ชิดที่ปฏิบัติงาน และ/หรือ เดินทางไปยังพื้นที่สมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) โดยแจ้งข้อมูลการเดินทางต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

๗. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่บ้าน และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ให้หลีกเลี่ยงการไปพื้นที่ชุมชน และการเดินทางในที่สาธารณะ

ดาวน์โหลดคู่มือรับมือโควิด-19 ฉบับผู้ปกครองได้ที่ ==> Download

*เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ยกเว้นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศ ศบค.*

**ขอให้ติดตามประกาศจากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเท่านั้น**

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *