แจ้งกำหนดการงานทะเบียน – วัดผล

open-house2015

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๕

ด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๕ จะสอบปลายภาคเสร็จ สิ้นในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โรงเรียนจึงแจ้งกำหนดการต่างๆ ที่นักเรียนต้องมาดำเนินการให้เรียบร้อย เพื่อจบ การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ได้ทันตามกำหนดเวลาดังนี้ คลิกเพื่อดู…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *