เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางกายในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน โดยมีครูสุธี สมาเมฆ เป็นผู้ประสาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *