เด็กไอที มารยาทดี ศรีนายโรง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา รร.มัธยมวัดนายโรง จัดให้มีการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้กิจกรรม “มารยาทดี ศรีนายโรง” เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีมารยาท กล้าแสดงออก และวางตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชนชาติไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

ชมภาพกิจกรรมได้ที่
http://gifmaker.org/viewgif/20190623-20-ZeNqKWEvokC3cWtG-TZAAla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *