หนังสือคู่มือวิชาการ

คู่มือวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติตนของนักเรียนตามระเบียบของ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในด้านงานวิชาการขอขอบคุณคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือเล่มนี้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้บรรลุภารกิจของสถานศึกษา คลิกเพื่อดู…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *