สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ครั้งที่ 2

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 2 รายการ ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอรชนิด Notebook จํานวน 25 เครื่อง

– ราคากลางเป็นเงิน 912,500 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Chrome book จํานวน 50 เครื่อง

– ราคากลางเป็นเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 2/2560) คลิกเพื่อดู……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *