วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเป็นวันแม่แห่งชาติ
เหล่าข้าราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และพระบารมีอันล้นเกล้าฯจึงร่วมใจกันจัด พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสักการะ และจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ .ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

กำหนดการ

กํารจัดงํานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนํางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนมัธยมวัดนํายโรง
********************************
เวลา ๐๗.๓๐ น. – พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง – พระเทศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับวันแม่
เวลา ๐๗.๕๕ น. – นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
เวลา ๐๘.๐๐ น. – พิธีกรชี้แจงขั้นตอนพิธีถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เวลา ๐๘.๑๕ น. – ประธานในพิธีมาถึง ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
– พิธีกรเชิญประธานจุดเทียนชัย และถวายเครื่องราชสักการะ (วางพานพุ่ม ๑ คู่)
– ตัวแทนนักเรียนชายหญิง จำนวน ๑ คู่และ ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนายกสมาคม วางพานพุ่ม
– ประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะถวายคำนับ พร้อมกัน
– ประธานอ่านบทอาศิรวาท
– ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงสดุดีมหาราชา
– ประธาน , รองผู้อ านวยการ , หัวหน้าครูชาวต่างชาติ , ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง , ตัวแทนแม่
แม่ดี ลูกเด่น ม.ต้น ๑ คน ม.ปลาย ๑ คน ลงนามถวายพระพร
– รำถวายพระพร ๑ ชุด
– การแสดงจินตลีลา จำนวน ๑ ชุด
กิจกรรมวันแม่แห่งชําติ
– พิธีกรประกาศรายชื่อและเชิญประธานมอบเกียรติบัตรแด่แม่ ดี ลูกเด่น ของแต่ละห้อง ตามลำดับ (จำนวน ๓๖ ห้อง)
– พิธีกราบบูชาพระคุณแม่
– บรรเลงเพลงอิ่มอุ่น
– ลูกคุณแม่ที่มา ร่วมงานและคุณแม่ตัวแทนห้องขึ้นกราบคุณแม่ของตนที่ละระดับชั้น
– ตัวแทนลูกกล่าวเทิดพระคุณแม่
– ตัวแทนแม่กล่าวความรู้สึก
– พิธีมอบเกียติบัตรในการประกวดต่าง ๆ
– ประธานกล่าวให้โอวาท
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/เสร็จพิธี
กํารแต่งกาย : ข้าราชการครูใส่ชุดปกติขาว, นักเรียนแต่งชุดนักเรียนเรียบร้อย, แม่ที่มาร่วมงานใส่ชุดสุภาพ
โทนสีฟ้าอ่อน (ผ้าไทย), ครูใส่ชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน, นักศึกษาวิชาทหารหญิง แต่งเครื่องแบบ นศท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *