เด็กหญิงเอสิกา มงคลประเสริฐ (แพรวา) ลูกนายโรง เก่งระดับนานาชาติ

เด็กหญิงเอสิกา มงคลประเสริฐ (แพรวา) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ Thai Youth Orchestra : TYO ได้เข้าร่วมแสดงดนตรีในงาน International Alicante Festival of Youth Orchestra 2019 ครั้งที่ 7 ณ ราชอาณาจักรสเปน เป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *