รายชื่อ​นัก​เรียนที่​มีสิทธิ์​เข้าเรียน​ ชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 1 ห้อ​งเรียนปกติ​ (INTEGRATED ENGLISH PROGRAM) ปีการศึกษา​ 2564

📣 ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง รายชื่อ​นัก​เรียนที่​มีสิทธิ์​เข้าเรียน​ ชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 1 ห้อ​งเรียนปกติ​ (INTEGRATED ENGLISH PROGRAM) ปีการศึกษา​ 2564

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

🚩ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนกรอกเอกสารตาม links ดังแนบ bit.ly/nrnewstudent64m1 ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *