รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการภาคภาษาองักฤษฉบับย่อ (Mini English Program) ปีการศึกษา 2558

open-house2015

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Mini English Program)
ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้สอบวัดความรู้นักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
และโครงการภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Mini English Program) ปี การศึกษา 2558
โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 1 มีสิทธ์ิได้รับทุนการศึกษา
ตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ตามรายชื่อนี้

[box]โครงการภาคภาษาอังกฤษ ( English Program)
เด็กหญิงปานชีวา ภู่ชยพล
โครงการภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Mini English Program)
เด็กหญิงฐิติรัตน์ วงศ์รัตนโรจน์[/box]

ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวและประชุมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.
นักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัว ในวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *