รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นม.4 โครงการ IEP ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

โครงการ  Integrated English Program

ปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่อดูรายชื่อ…..

***** นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองให้มารายงานตัว ในวันที่ 6 เมษายน 2560 *****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *