รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นม.1 โครงการ IEP ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

โครงการ  Integrated English Program

ปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่อดูรายชื่อ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *