รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้น ม.4 โครงการ Integrated English Program ปีการศึกษา 2559

open-house2015

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ Integrated English Program ปีการศึกษา 2559

ตามที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้สอบวัดความรู้นักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ Integrated English Program ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ Integrated English Program ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้
และ ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น.
มอบตัวในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมัธยมวัดนายโรง
นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โครงการ Integrated English Program

กำหนดการมอบตัวนักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *