รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการ (Integrated English Program)

open-house2015

ตามที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้สอบวัดความรู้นักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการ Integrated English Program ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการ Integrated English Program ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้
นักเรียนที่ไม่เข้าสอบคัดเลือกตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

คลิกเพื่อดู รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Integrated English Program)

คลิกเพื่อดู รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Integrated English Program)

คลิกเพื่อดู ตารางสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *