รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Integrated English Program ปีการศึกษา 2558

open-house2015

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการ Integrated English Program
ปีการศึกษา 2558

[box]ตามที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้สอบวัดความรู้นักเรียน
เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการ Integrated English Program ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Integrated English Program
ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง
ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 08:30 น.
มอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น.
ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัว ในวัน เวลา ที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
[/box]

 [button link=”https://drive.google.com/file/d/0B__Xvp7dpZ5MYVFYNURGMEN2YmVRZllvako4OThva2VUODU0/view?usp=sharing” color=”teal”]คลิกเพื่อดูรายชื่อ [/button]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *