รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (English Program , Mini English Program)

open-house2015

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program , Mini English Program)

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้สอบวัดความรู้นักเรียนเพื่อเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และ ภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Mini English Program) ปี การศึกษา 2558

[box]โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Mini English Program) ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศน้ี
ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวและประชุมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 08:30 น.
มอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัว ในวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ [/box]

[button link=”https://drive.google.com/file/d/0B__Xvp7dpZ5MUUlCNEJwcU5Td0trdVV2bUl5d1FNMC1BNFQ4/view?usp=sharing” color=”teal”]คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา English Program [/button]

[button link=”https://drive.google.com/file/d/0B__Xvp7dpZ5MNXJPcV9rTUZGYlV4WlBCbktWQjgzbHBDajlF/view?usp=sharing” color=”teal”]คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา Mini English Program [/button]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *