ยินดีต้อนรับ​

ยินดีต้อนรับ Ms. Yoshiizumi Miyuki ครูแลกเปลี่ยนโครงการ Nihongo ภายใต้การประสานงานกับ Japan Foundation โดยจะปฏิบัติหน้าที่ในการสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *