ยินดีต้อนรับ​และมอบของที่ระลึก

คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ต้อนรับ และมอบของที่ระลึกแก่ Ms. Yoshiizumi Miyuki ครูแลกเปลี่ยนโครงการ Nihongo ภายใต้การประสานงานกับ Japan Foundation พร้อมทั้งพบนักเรียนในช่วงเช้าของกิจกรรมหน้าเสาธง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *